สรุปผลการสำรวจ

ดัชนี/ช้อกำหนดองค์ประกอบตัวชี้วัด เกณฑ์ (ร้อยละ)ผลสำรวจเทียบเกณฑ์มาตราฐาน

1. ด้านความมั่นคงในชีวิต

1.สุขภาพ

1.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี

80

94.88

2.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลและรักษาโรคเมื่อเจ็บป่วย

80
99.56

3.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

80
76.80

2.ครอบครัวและการอยู่อาศัย

4.ร้อยละของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือในบริเวณใกล้เคียงกัน

80

94.44

3.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ

100

96.24

6.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ภายในบ้านและบริเวณบ้าน

60
50.47

2. ด้านการศึกษา

1.การศึกษาและ
การเรียนรู้

7.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมอบรม ศึกษา เรียนรู้

70

64.50

2.การเข้าถึงบริการ
ข้อมูลข่าวสาร

8.ร้อยละของผู้สูงอายุที่รับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วไปและข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

80

92.92

3. ด้านเศรษฐกิจ

1.การมีงานทำและ
รายได้

9.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของตนเอง

70

76.83

10.ร้อยละของผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้

60

58.16

11.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีเงินออม

60

68.06
4. ด้านสังคม

1.การปฏิบัติศาสนกิจ

12.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาที่นับถือ

70

90.31

2.การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม

13.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง

80

81.23

3.การเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับคนวัยอื่นๆ

14.ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นที่พึ่งทางใจให้แก่บุตรหลานหรือบุคคลอื่น

90

92.48